Bestuur

De interne structuur van Hospice Utrecht en de verhouding tot Stichting Thuis Sterven Utrecht (STSU)

De onderlinge relatie tussen SHU en STSU

De Stichting Hospice Utrecht en de Stichting Thuis Sterven Utrecht vormen een bestuurlijke eenheid. De doelstellingen van beide stichtingen sluiten op elkaar aan: het bevorderen van mogelijkheden voor zieken om in de stervensfase thuis dan wel ‘bijna thuis’ in het hospice te kunnen doorbrengen door de inzet van vrijwilligers.

De taakopvatting van het bestuur

Het bestuur van STSU en SHU ziet voor zichzelf een taak als werkgever en als ‘bestuur op afstand’ hetgeen betekent dat het bestuur het beleid bepaalt door het vaststellen van de beleidsplannen en de begroting. Het delegeert in beginsel de verantwoordelijkheid voor de realisering daarvan aan de directeur.

De term ‘in beginsel’ betekent in dit geval dat het bestuur op onderdelen ook een uitvoerende rol heeft, onder meer op het gebied van de verantwoording naar buiten en naar sponsors. Tevens kan de uitvoering bij het bestuur berusten als het gaat om voorwaardenscheppende zaken zoals de financiering, het financieel beheer, de huisvesting en  het formeel sluiten van overeenkomsten met derden, conform de statuten.

Het bestuur bestaat uit personen met verschillende deskundigheden zoals:
huisarts, jurist en financieel deskundige, beleidsmedewerker palliatieve zorg, deskundige op het gebied van welzijn.

De bestuursleden:

Drs. L.G.M. Ketting-Stroet Voorzitter, huisarts

Ir. W.L.S. Mathu Penningmeester

Mr. E.A.H.Hagen Bestuurslid

Dr. M.J. van Vliet Bestuurslid

Mr. K. Donkers Bestuurslid

 

 

Een organogram

Vanuit deze redeneringen is het geheel als volgt in een organogram weer te geven: