Visie/missie

Visie
Het Hospice biedt een plek aan mensen in de terminale fase van hun leven als zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het hospice staan aandacht en zorg voor de gast centraal. De zorg zal beantwoorden aan de persoonlijke behoefte van de ernstig zieke.

Er wordt geprobeerd het hospice zoveel mogelijk een thuiskarakter te geven. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheid voor familie en vrienden zo veel als zij willen de zorg aan de zieke te bieden, desgewenst voor of met elkaar eten te koken en door persoonlijke accenten aan te brengen in de inrichting van de kamer.

Voor de gast is het van groot belang zich zoveel mogelijk veilig te kunnen voelen in het hospice. Dit gevoel van veiligheid wordt gerealiseerd door de aanwezigheid, dag en nacht, van vrijwilligers, hun zorg en aandacht en de deskundigheid van de verpleegkundigen. De vertrouwdheid met eigen huisarts is hierbij ook van essentieel belang, deze blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. Indien dit niet kan of wenselijk is zal de vaste vervangende arts van het hospice de medische zorg overnemen.

Missie
Hospice Utrecht ziet het als haar opdracht te voorzien in een huis waarin mensen in de terminale fase van hun leven zich vertrouwd en veilig kunnen voelen, zodat ze zich op hun eigen wijze kunnen voorbereiden op de naderende dood. De zorg is gericht op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor de gast.